مولاژ آموزش تزریق عضلانی پیشرفته

تماس بگیرید

مولاژ آموزش تزریق عضلانی پیشرفته در اندازه طبیعی دارای کیت الکترونیکی جهت اعلام صحیح یا غلط بودن محل تزریق همراه با چراغ و صدای بوق هشدار دهنده است.