مولاژ مغز 8 قسمتی رنگی

  • این محصول بسیار پرکاربرد است و لوبلاسیون قشر خاکستری مغز را با 6 قسمت با رنگ مختلف نشان می دهد. این شش قسمت عبارتند از:    1) لوب فرونتال (صورتی)    2) لوب پاریتال (آبی)    3) لوب تمپورال (سبز)

        4) اکسیپیتال (خاکستری)

        5) قشر اینسولار (زرد)

        6) لوب لیمبیک (زرد)