اینکوباتور نگهداری خون جهت تهیه پلاکت مثبت بیست و دو ( +22 ) درجه