تشک مواج سلولی Novacare APM 440 X

استفاده از تشک مواج سلولی Nova care APM 440 X به منظور کمک رسانی به بیماران مبتلا به زخم فشاری درجه 4 و کمک به بهبود آن