مولاژ سیستم آموزش مدیریت عملکرد دستگاه تنفس Ambu

سیستم آموزش مدیریت عملکرد دستگاه تنفس ambu برای بررسی و آموزش تکنیک های لوله گذاری به کار می رود و برای دانشجویان رشته های پزشکی بسیار کارآمد است.