الکتروشوک AED ZOLL PLUS

تماس بگیرید

با استفاده از عملکرد سریع دستگاه الکتروشوک AED ZOLL PLUS می توانید از فاجعه جلوگیری کنید.

دستگاه الکتروشوک AED ZOLL PLUS دارای طراحی کاربرپسند و کیفیت بالا می باشد