مولاژ قلب 3 برابر اندازه طبیعی

  • این مدل آناتومی از جنس PVC است.
  • این مولاژ 3 برابر اندازه واقعی است و 48 موقعیت مختلف را به نمایش می گذارد.