مولاژ طب سوزنی با عضلات

مولاژ طب سوزنی با عضلات یک مانکن مرد 55 سانتی متری است و نقاط طب سوزنی را به طور کامل به نمایش می گذارد.