مولاژ نیم تنه 40 قسمتی

این نیم تنه برای هر دو جنس مرد و زن قابل استفاده بوده و شامل 40 قطعه می باشد از جمله :

  • نیم تنه
  • سینه
  • سر
  • چشم
  • مغز (8 بخش)
  • مهره اعصاب نخاعی (4 بخش)
  • ریه (4 بخش)
  • قلب (2 بخش)