مولاژ نیم تنه 13 قسمتی

این نیم تنه مرد در ابعاد 1/2 اندازه طبیعی ساخته شده و شامل 13 قطعه از جمله موارد ذیل است:

  • سر (2 بخش)
  • مغز
  • ریه (2 بخش)
  • قلب (2 بخش)
  • معده
  • کبد
  • کلیه
  • لوزالمعده و طحال
  • روده