مولاژ نیم تنه 15 قسمتی زن

تماس بگیرید

این نیم تنه زن دارای 15 قسمت است و موارد ذیل را به نمایش می گذارد:

• سر (2 بخش)
• مغز ، ریه (2 بخش)
• قلب (2 بخش)
• معده
• کبد
• کلیه
• لوزالمعده و طحال
• روده
• دستگاه تناسلی زن (2 بخش)