گاز استریل سروش

تهیه شده از پارچه تار و پودی و 100% پنبه

بافته شده از نخ نمره 20 و 30 انگلیسی

بدون بو ( درحالت خشک و تر) و عاری از هرگونه مواد شیمیایی