۱۵,۵۰۰تومان۶۲,۰۰۰تومان

  • کامفیل شفاف  از جنس هیدروکلوئید است.
  • کامفیل شفاف قابلیت برش به شکل و اندازه دلخواه را دارد.
  • سطح بیرونی کامفیل شفاف غیر قابل نفوذ نسبت به آب است و بیمار امکان دوش گرفتن دارد.
صاف
کامفیل شفاف