دستگاه سنجش تراکم استخوان Stratos Dr

قابلیت تشخیص بهینه، کیفیت عالی تصاویر حاصله و انجام سنجش در کوتاهترین زمان از ویژگی های مهم دستگاه سنجش تراکم استخوان Stratos dr  می باشد.