دستکش جراحی بدون پودر Ulma PF

• دستکش جراحی بدون پودر استریل و یکبار مصرف

• استریل شده توسط گاز اتیلن اکساید EO و اشعه گاما

• عاری بودن سطح بیرونی و درونی دستکش از هر گونه پودر