فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین آلژینات کامفیل

۳۸,۰۰۰تومان۷۰,۰۰۰تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین آلژینات نقره کامفیل

۶۷,۰۰۰تومان۱۱۵,۰۰۰تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین چسب دار کامفیل

۲۵,۰۰۰تومان۹۸,۰۰۰تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین سوپر

۴۰,۰۰۰تومان۹۷,۰۰۰تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین کامفیل

۲۷,۰۰۰تومان۵۱,۰۰۰تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

ژل پیوریلون کامفیل

۴۶,۰۰۰تومان۵۹,۰۰۰تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

کامفیل شفاف

۱۵,۵۰۰تومان۶۲,۰۰۰تومان
فروش وِیژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

کامفیل ضربدری

۳۶,۰۰۰تومان۵۸,۰۰۰تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

کامفیل مربعی

۱۵,۰۰۰تومان۷۹,۰۰۰تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

کرم اترکتین

۶۰,۰۰۰تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

کرم بریر کامفیل

۶۸,۰۰۰تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

کرم کانوین

۱۰۰,۰۰۰تومان