دسته بندی نخ بخیه

جدیدترین محصولات این شاخه

اصل

نخ جراحی پی دی اس پلاس ( PDS Plus )

نخ بخیه PDS Plus اتیکون

اصل

نخ جراحی پی دی اس ( PDS )

نخ بخیه PDS اتیکون

اصل

نخ جراحی اتی باند ( Ethibond )

نخ بخیه اتیباند اتیکون

اصل

نخ جراحی نایلون ( Nylon )

نخ بخیه اتیلون اتیکون

اصل

نخ جراحی استیل وایر ( Steel Wire )

نخ بخیه استیل وایر اتیکون

اصل

نخ جراحی پرولن ( Prolene )

نخ بخیه پرولن

اصل

نخ جراحی سیلک ( Silk )

نخ بخیه مرسیلک اتیکون

اصل

نخ جراحی مرسیلن ( Mersilene )

نخ بخیه مرسیلن اتیکون

اصل

نخ جراحی مونوکریل ( Monocryl )

نخ بخیه مونوکریل اتیکون

اصل

نخ جراحی مونوکریل پلاس ( Monocryl Plus )

نخ بخیه مونوکریل پلاس اتیکون

اصل

نخ جراحی ویکریل ( Vicryl )

نخ بخیه ویکریل اتیکون

اصل

نخ جراحی ویکریل پلاس ( Vicryl Plus )

نخ بخیه ویکریل پلاس اتیکون

اصل

نخ جراحی ویکریل رپید ( Vicryl Rapide )

نخ بخیه ویکریل رپید اتیکون

فروش ویژه

نخ جراحی پی دی اس ( PDS )

نخ جراحی LINX PDS

نخ جراحی پی دی اس ( PDS )

نخ جراحی PDS SMI

نخ جراحی اتی باند ( Ethibond )

نخ جراحی اتیباند LINX