فیلتر محصولات

دسته بندی لوازم مصرفی جراحی

جدیدترین محصولات این شاخه

اصل

استپلر پوستی

استپلر پوستی اتیکون

اصل
اصل

استپلر خطی برشی

استپلر خطی NTLC اتیکون

اصل
اصل

باند لیگاتور ( لیگاشور )

باند لیگاتور Speedband Superview Super 7 Boston

پلیت کوتر

پلیت کوتر OBS

اصل

مش جراحی

مش جراحی LINX

اصل

نخ جراحی پی دی اس پلاس ( PDS Plus )

نخ بخیه PDS Plus اتیکون

اصل

نخ جراحی پی دی اس ( PDS )

نخ بخیه PDS اتیکون

اصل

نخ جراحی اتی باند ( Ethibond )

نخ بخیه اتیباند اتیکون