میکروست سوپا – 100 سی سی مخصوص پمپ انفوزیون

۱۵۱,۰۰۰ تومان

ست سرم مخصوص پمپ انفوزیون سوپا

۷۵,۰۰۰ تومان

میکروست استوانه ای 100mlسوپا(قابل انعطاف-غیرقابل انعطاف)

میکروست خون اطفال سوپا

میکروست cc 150 سوپا

ست سرم سوپا (تحت سیستم جاذبه)

ست رابط دیالیز مدل 4002 سوپا (فرزنیوس)

ست رابط دیالیز مدل 1003 سوپا

ست رابط دیالیز مدل 1002 سوپا (گمبرو)

ست رابط دیالیز مدل 408S سوپا

رابط دیالیز سوپا (10 سانتی متر)

دیسک فیلتر دیالیز سوپا (ترانسدیوسر پروتکتور)