دسته بندی لوازم مصرفی پزشکی

جدیدترین محصولات این شاخه

اصل

استپلر پوستی

استپلر پوستی اتیکون

اصل
اصل

استپلر خطی برشی

استپلر خطی NTLC اتیکون

اصل
اصل

باند لیگاتور ( لیگاشور )

باند لیگاتور Speedband Superview Super 7 Boston

فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین آلژینات کامفیل

38,000تومان70,000تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین آلژینات نقره کامفیل

67,000تومان115,000تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین چسب دار کامفیل

25,000تومان98,000تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین سوپر

40,000تومان97,000تومان
فروش ویژه

پانسمان کامفیل ( Comfeel )

بیاتین کامفیل

27,000تومان51,000تومان

پلیت کوتر

پلیت کوتر OBS

اصل
فروش ویژه