ترازو دیجیتال BF212 امرون (Omron)

ترازو دیجیتال BF511 امرون (Omron)

ترازو دیجیتال HN289 امرون (Omron)

ترازوی خورشیدی بیورر GS 41

ترازوی دیجیتال شیشه ای بیورر GS 203 Beach

ترازوی دیجیتال شیشه ای بیورر GS 203 London

ترازوی دیجیتال شیشه ای بیورر GS 203 NEW YORK

ترازوی دیجیتال شیشه ای بیوررGS 203 Surf

ترازوی دیجیتال هاب دیک HUS 301

ترازوی شیشه ای ۵۱ GS ایکس ایکس لارج

ترازوی شیشه ای GS42 بیورر (beurer) آلمان مدل

ترازوی شیشه ای بیورر (beurer) آلمان مدل GS20