مشاهده همه 14 نتیجه

یخچال آزمایشگاهی / دارویی (دودرب)

یخچال آزمایشگاهی +4 درجه/فریزر -30 درجه دو درب (بانک خون/آزمایشگاهی)

یخچال آزمایشگاهی / دارویی دو درب با دو سیکل برودت مثبت چهار ( 4+ ) درجه

یخچال بانک خون مثبت چهار ( +4 ) درجه

اینکوباتور نگهداری خون جهت تهیه پلاکت مثبت بیست و دو ( +22 ) درجه

میز ریلیز (برچسب زنی) خون، پلاکت و پلاسما در دماهای +4 و +22 -25 درجه

فریزر منفی چهل ( -40 ) درجه ظرفیت بالا (سه درب آزمایشگاهی/ پلاسما)

فریزر منفی چهل ( -40 ) درجه ظرفیت بالا تک درب آزمایشگاهی

پلاسما اکستراکتور

اینکوباتور پلاکت خون 24 کیسه مثبت بیست و دو ( +22 ) درجه

اینکوباتور پلاکت خون 48 کیسه مثبت بیست و دو ( +22 ) درجه

آژیتاتور نگهداری پلاکت خون 48 کیسه

آژیتاتور نگهداری پلاکت خون 24 کیسه

یخچال ( آزمایشگاهی کیت و دارو / بانک خون )( بخش بستری و اتاق عمل) +4 درجه