گرومت گوش V.T

گرومت گوش V.T چیست و برای چه بیمارانی استفاده می شود؟

گرومت گوش V.T یک لوله کوچک است که در داخل گوش میانی گذاشته می شود. این لوله زمانی استفاده می شود که گوش میانی دچار چسبندگی و یا عفونت م...

ادامه مطلب