نخ بخیه : مقایسه سایز، مقاومت کششی و نرخ جذب

مدیر سایتمدیر سایت
491 بازدید
نخ-جراحی

نخ بخیه : سایز، مقاومت کششی و نرخ جذب

سایز نخ بخیه

نخ های بخیه ی تشکیل شده از هر نوع ترکیباتی در سایزهای مختلف موجود هستند. هم اکنون ۲ استاندارد برای توصیف سایز نخ بخیه وجود دارد: دارونامه ی ایالات متحده (USP) و دارونامه ی اروپایی (EP). استفاده از دارونامه ی ایالات متحده معمول تر است. جدول ۱ استانداردهای دارو نامه های ایالات متحده و اروپایی و مقاومت کششی گره ی هر کدام برای نخ بخیه های مصنوعی را به صورت خلاصه شرح می دهد.

خرید نخ جراحی

استاندارد دارونامه ی ایالات متحده ترکیبی از ۲ عدد که یکی ۰ و دیگری غیر ۰ است را مورد استفاده قرار می دهد (مانند ۲-۰ یا ۲/۰). هر چه عدد اول بزرگتر باشد قطر نخ کمتر است. کد استاندارد دارونامه ی ایالات متحده همچنین بین نخ بخیه های کلاژنی و نخ بخیه های مصنوعی با توجه به قطر تغییر می کند، در حالی که استاندارد دارونامه ی اروپایی مستقیما به کمترین قطر بدون توجه به جنس نخ اشاره می کند. همانطور که انتظار می رود در تمامی انواع نخ های بخیه با افزایش سایز، مقاومت کششی نخ افزایش می یابد. اگر چه در هر دو استاندارد، کاهشی محسوس در اندازه های متوسط حداقل مقاومت کششی گره بین نخ بخیه های کلاژنی و نخ بخیه های مصنوعی برای تمامی سایزها وجود دارد.

برای مثال ۰ دارونامه ی ایالات متحده یا ۴ دارونامه ی اروپایی یعنی نخ بخیه ی کرومیک روده، کمترین قطر یعنی ۰/۴۰ میلی متر را دارد و متوسط حداقل مقاومت کششی گره ای آن ۲/۷۷ کیلوگرم- نیرو است، در حالی که ۰ دارونامه ایالات متحده یا ۳/۵ دارونامه ی اروپایی یعنی نخ بخیه ی پلی دیوکسانون، قطری برابر با ۰/۳۵ میلی متر داشته و متوسط حداقل مقاومت کششی گره ای آن ۳/۹۰ کیلوگرم- نیرو در نظر گرفته می شود.

جدول ۱

کدهای سایزهای دارونامه ی ایالات متحده و دارونامه ی اروپایی و قطرها و مقاومت کششی گره ای هر کدام برای نخ بخیه های مصنوعی

نخ بخیه ی کلاژن نخ بخیه ی مصنوعی اندازه های قطر متوسط (میلی متر) اندازه ی متوسط حداقل مقاومت کششی گره
کد سایز دارونامه ی ایالات متحده کد سایز دارونامه ی ایالات متحده کد سایز دارونامه ی اروپایی حداقل حداکثر کلاژنی مصنوعی
  ۸–۰ ۰.۴ ۰.۰۴ ۰.۰۴۹   ۰.۰۷
۸-۰ ۷-۰ ۰.۵ ۰.۰۵ ۰.۰۶۹ ۰.۰۴۵ ۰.۱۴
۷-۰ ۶-۰ ۰.۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹۹ ۰.۰۷ ۰.۲۵
۶-۰ ۵-۰ ۱ ۰.۱۰ ۰.۱۴۹ ۰.۱۸ ۰.۶۸
۵-۰ ۴-۰ ۱.۵ ۰.۱۵ ۰.۱۹۹ ۰.۳۸ ۰.۹۵
۴-۰ ۳-۰ ۲ ۰.۲۰ ۰.۲۴۹ ۰.۷۷ ۱.۷۷
۳-۰ ۲-۰ ۳ ۰.۳۰ ۰.۳۳۹ ۱.۲۵ ۲.۶۸
۲-۰ ۰ ۳.۵ ۰.۳۵ ۰.۳۹۹ ۲.۰۰ ۳.۹۰
۰ ۱ ۴ ۰.۴۰ ۰.۴۹۹ ۲.۷۷ ۵.۰۸
۱ ۲ ۵ ۰.۵۰ ۰.۵۹۹ ۳.۸۰ ۶.۳۵

 EP, European Pharmacopoeia; kgf, kilogram-force; Max, maximum; Min, minimum; USP, United States Pharmacopoeia.

مقاومت کششی

نخ بخیه در جراحی به بافت های ترمیم شونده در مقابل نیروهای مزاحم کمک می کند. از آن جایی که میزان نیروها و زمان لازم برای ترمیم زخم ها در بافت های مختلف متفاوت است، نخ های بخیه نیز باید از نظر مشخصات مقاومتی متفاوت باشند. همانطور که در بالا ذکر شد، حداقل مقاومت کششی نخ بخیه با توجه به سایز استاندارد می شود و به راحتی مطابق با دارونامه ی ایالات متحده در دسترس است. اما علیرغم این استانداردهای متوسط حداقل، طیف وسیعی از مقاومت کششی در میان مواد مختلف وجود دارد و راه هایی متعدد برای اندازه گیری و تعیین این ویژگی اساسی وجود دارد.

هر نوع نخ بخیه مقاومت کششی مشخصی دارد که برای یک نخ بخیه با سایز معین به عنوان فشار پاره گی و گسستگی آن در نظر گرفته می شود. وزن لازم به پوند یا کیلوگرم که باعث پاره گی نخ بخیه می شود این میزان را نشان می دهد. معمولا این اندازه گیری به دو صورت انجام می شود، کشیدگی مستقیم و کشیدگی گره، برای نشان دادن کاهش مقاومت هر نخ بخیه ای در هنگامی که گره زده می شود.

در شرایط عملی، مقاومت کششی گره به طور دقیق ظرفیت پاره نشدن یک نخ بخیه ی تک رشته ای معین در بافت زنده را منعکس می کند. در تست کشیدگی مستقیم، نیروی لازم برای پاره شدن به انتهای یک نخ بخیه وارد می شود.  تست کشیدگی گره نیز همانگونه است با این تفاوت که یک گره ی تک در وسط نخ زده می شود. به عنوان یک استثنا، مقاومت نخ بخیه های بافته شده تنها به صورت کشیدگی مستقیم گزارش می شوند زیرا گره ای در آن ها وجود ندارد. تمامی این اندازه گیری ها به عنوان مقادیر خارج از محیط بیولوژیکی آن ها گزارش می شوند و تنها مقاومت نخ های بخیه را بلافاصله بعد از باز شدن بسته بندی آن ها نشان می دهد (جدول ۲).

جدول ۲

مقاومت کششی متوسط نخ های بخیه ی تک رشته ای ۲-۰ و نخ های بخیه ی بافته شده ی ۰

نخ بخیه مقاومت کششی مستقیم (کیلوگرم- نیرو) مقاومت کششی گره (کیلوگرم- نیرو)
کت گوت کرومیک ۴.۱۱ ۲.۰۵
پلی دیوکسانون ۴.۸۹ ۳.۳۴
پلی گلاکتین روکش دار ۹۱۰ (ویکریل) ۶.۹۳ ۳.۶۳
پلی گلی کاپرون ۲۵ (مونوکریل) ۷.۲۶ ۳.۶۷
پلی دیوکسانون بافته شده ۳.۸۹* NA
پلی گلیکونات (ماکسون) ۷.۰۹ ۴.۴۱
پلی گلی کاپرون بافته شده ۲۵ (مونودرم) ۴.۶۴ NA

Monoderm, Angiotech Pharmaceuticals, Vancouver, Canada; Maxon, Covidien AG, Mansfield, MA; Monocryl and Vicryl, Ethicon, Inc., Somerville, NJ.

مونودرم، آنژیوتک دارووی، ونکوور، کانادا، ماکسون، کوویدین ای جی، منز فیلد، ام ای، مونوکریل و ویکریل، شرکت اتیکون، سامر ویل.

مقاومت کشیدگی مستقیم، مقاومت عملی نخ بخیه ی بافته شده در بافت زنده را نشان می دهد در حالی که مقاومت کشیدگی گره، مقاومت عملی نخ بخیه ی تک رشته ای در بافت زنده را منعکس می کند.

نخ بخیه ی بافته شده ی ۰ به عنوان نخ بخیه ی تک رشته ای ۲-۰ درجه بندی می شود.

نرخ جذب نخ بخیه : نخ بخیه های جذبی در مقابل نخ بخیه های غیر جذبی

تمامی اجسام خارجی مقادیری واکنش در بافت ها به وجود می آورند که مانع ترمیم زخم می شوند. هر چه نخ بخیه بیشتر در بدن باقی بماند، احتمال اینکه به عنوان یک کانون عفونت برای واکنش های نامطلوب بافت ها که می توانند در ترمیم نرمال زخم تاثیر گذاشته و یا تاخیر ایجاد کنند، عمل کند افزایش می یابد. بنابراین، نخ بخیه ی خوب باید قدرت کافی را در تمامی مدت فرآیند ترمیم حفظ کرده و سپس با کمترین واکنش التهابی از بین برود. تعیین تعادل بین نیروی اضافی که نخ بخیه در طول ترمیم برای بافت فراهم می کند در مقابل اثرات منفی التهابی آن فاکتوری مهم برای انتخاب نخ بخیه ی مناسب است.

از نظر عملکرد ماندگاری نخ های بخیه به دو دسته ی قابل جذب و غیر قابل جذب تقسیم می شوند. بر این اساس که آیا این نخ ها در طول ۲ تا ۳ ماه تمامی مقاومت کششی خود را از دست داده و یا تمامی مقاومت خود را برای بیش از ۲ تا ۳ ماه حفظ می کنند. جدول ۳ نخ بخیه های قابل جذب موجود و میزان از بین رفتن آن ها را فهرست می کند. در این بررسی ما روی نخ های بخیه ی جذبی تمرکز می کنیم.

جدول ۳

نرخ جذب نخ بخیه های جذبی

نخ بخیه مدت از دست دادن۵۰٪ مقاومت کششی مدت از دست دادن کامل مقاومت کششی مدت جذب کامل نخ
روده ی جراحی ساده ۳–۵ ۱۴–۲۱ ۷۰
پلی گلاکتین روکش دار با جذب سریع ۹۱۰ (ویکریل سریع) ۵ ۱۴ ۴۲
پلی گلیتون ۶۲۱۱ (کپروسین) ۵–۷ ۲۱ ۵۶
پلی گلی کاپرون ۲۵ (مونوکریل) ۷ ۲۱ ۹۱–۱۱۹
پلی گلاکاپرون بافته شده ۲۵ (مونودرم) ۷–۱۰ ۲۱ ۹۰–۱۲۰
روده ی جراحی کرومیک ۷–۱۰ ۱۴–۲۱ ۹۰–۱۲۰
پلی گلیکولید روکش دار (دکسون ۲) ۱۴–۲۱ ۲۸ ۶۰–۹۰
پلی لیکومر ۶۳۱ (بیوسین) ۱۴–۲۱ ۲۸ ۹۰–۱۱۰
پلی گلاکتین روکش دار ۹۱۰ (ویکریل) ۲۱ ۲۸ ۵۶–۷۰
پلی گلیکونیت (ماکسون) ۲۸–۳۵ ۵۶ ۱۸۰
پلی دیوکسانون (پی دی اس ۲) ۲۸–۴۲ ۹۰ ۱۸۳–۲۳۸
پلی دیوکسانون بافته شده (پی دی او) ۲۸–۴۲ ۹۰ ۱۸۰

تنوع پذیری شدید بر اساس نوع نخ بخیه، عفونت و سایر شرایط بیولوژیکی

Monoderm, Angiotech Pharmaceuticals, Vancouver, Canada; Biosyn, Caprosyn, Dexon II, and Maxon, Covidien AG, Mansfield, MA; Monocryl, PDS II, Vicryl, and Vicryl Rapide, Ethicon, Inc., Somerville, NJ.

دسته بندی معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا

واتس اپ دریافت مشاوره :

09332831933

تلفن های تماس :

021-91012637

021-55435143

021-55435153

021-55434195

021-55434151

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت